Dostawa bonów towarowych i kart podarunkowych
Data publikacji: 2018-11-28
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-13

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w w/w postępowaniu na Część 1 , dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o. o.
ul. Kłobucka 25
02- 699 Warszawa
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 10%; Ilość miejscowości, w których można zrealizować bony- 20% ; Termin realizacji bonów - 10% ; Termin dostawy bonów – 20%; Ilość obiektów akceptujących bony w miejscowościach wymienionych – 40%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w w/w postępowaniu na Część 2, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o. o.
ul. Kłobucka 25
02- 699 Warszawa
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 10%; Ilość miejscowości w których można zrealizować karty 20% ; Termin realizacji kart - 10% ; Termin dostawy kart – 20%; Ilość placówek udzielających rabatu przy dokonaniu transakcji kartami – 40%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.