Zakup wraz z dostawą oprogramowania i licencji dostępowych dla Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2018-11-28
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-14

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu na Część 1, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:
SENETIC S.A.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60%; Termin dostawy (T) – 40%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na Część 1 zwiększył kwotę na realizację zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. do kwoty 189 223,20 zł.
Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu na Część 2, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:
SENETIC S.A.
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60%; Termin dostawy (T) – 40%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.