Dostawa przenośnego analizatora widma wraz z modułem analizy sieci wektorowej
Data publikacji: 2018-11-13
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-07

Postępowanie zostało unieważnione. Zgodnie z „Procedurą udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej o wartości zamówień do 30000 euro” pkt. III podpunkt 2: „Jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej”.