Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni


Data publikacji: 2018-11-07
Data publikacji wyników postępowania: 2018-12-03

Dotyczy części nr 3 zamówienia:
Urząd Morski w Gdyni działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dla części nr 3 zamówienia wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 81-300 Elbląg
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wykonawca Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z wymaganiami określonym w SIWZ.

Dotyczy części nr 1 zamówienia:
Urząd Morski w Gdyni działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:
Euromedicus Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wykonawca Euromedicus Sp. z o.o. uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z wymaganiami określonym w SIWZ.

Dotyczy części nr 2 zamówienia:
Urząd Morski w Gdyni działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa Pzp) informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:
Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wykonawca Falck Medycyna Sp. z o.o. uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z wymaganiami określonym w SIWZ.