Przebudowa nabrzeża Polski Hak w Gdańsku w ramach Projektu: „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
Data publikacji: 2018-10-16
Data publikacji wyników postępowania: 2019-08-19

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą PZP”, niniejszym pismem uprzejmie informuję, iż wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:
AARSLEFF Sp. z o.o.
Al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
Uzasadnienie:
Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: „Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60%”; „Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (KB) – 20 %”. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów, łącznie najwyższą, (maksymalną) liczbę punktów.

Niniejszym Zamawiający informuje, iż uwzględniając treść wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lipca 2019 r, sygn. akt: KIO 1150/19 unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 10.06.2019 r., powtórzył czynność badania i oceny ofert.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta Budimex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria:
„Łączna cena ofertowa brutto (C)” – 60%;
„Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (KB)” – 20 %;
„Doświadczenie zawodoweg Kierownika Robót Hydrotechnicznch (KR)” – 20%
Powyższa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów, łącznie najwyższą liczbę punktów.

Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 2018-OJS199-449804.pdf ( 140,52 KB )pdf icon
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ_49_18.pdf ( 356,52 KB )pdf icon
 3. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.docx ( 29,98 KB )docx icon
 4. Załącznik Nr 2 JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA JEDZ.pdf ( 84,34 KB )pdf icon
 5. Załącznik Nr 2 JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA JEDZ .xml ( 127,25 KB )xml icon
 6. Załączniki Nr 3A i 3B PRZEDMIARY ROBÓT część hydroteczniczna oraz elektryczna.zip ( 364,83 KB )zip icon
 7. Załącznik Nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ.pdf ( 383,23 KB )pdf icon
 8. Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY.pdf ( 455,67 KB )pdf icon
 9. Załączniki od Nr 6 do Nr 12 WZORY FORMULARZY.docx ( 35,27 KB )docx icon
 10. Załączniki od 13 do 25 DOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip ( 151,74 MB )zip icon
 11. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ, ZMIANY TREŚCI SIWZ.pdf ( 1,29 MB )pdf icon
 12. Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej wyjaśnień treści SIWZ.pdf ( 37,42 KB )pdf icon
 13. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf ( 61,59 KB )pdf icon
 14. Przedłuzenie terminu składania ofert, Zmiana SIWZ z dnia 13.11.2018 roku.pdf ( 44,32 KB )pdf icon
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 505128-2018.pdf ( 54,29 KB )pdf icon
 16. Informacja o terminie wizji lokalnej.pdf ( 33,86 KB )pdf icon
 17. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf ( 72,54 KB )pdf icon
 18. Przedłużenie terminu składania ofert, Zmiana SIWZ z dnia 30.11.2018 roku.pdf ( 46,53 KB )pdf icon
 19. Ogłoszenie o zmianie z dnia 05.12.2018 r.pdf ( 84,52 KB )pdf icon
 20. Wyjaśnienia/Zmiana treści SIWZ/ Przedłużenie terminu z dnia 05.12.2018 r.pdf ( 1,32 MB )pdf icon
 21. Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx ( 30,73 KB )docx icon
 22. Zmieniony Załącznik nr 3A do SIWZ- Przedmiar robot cz. hydrotechniczna.pdf ( 345,05 KB )pdf icon
 23. Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ - OPZ.pdf ( 386,9 KB )pdf icon
 24. Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa.pdf ( 1,19 MB )pdf icon
 25. Zmieniony Zalacznik nr 14 do SIWZ - Projekt Wykonawczy (listopad 2018).zip ( 10,85 MB )zip icon
 26. Załacznik nr 26 do SIWZ - Inwentaryzacja nawodna i podwodna.pdf ( 2,18 MB )pdf icon
 27. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 05.12.2018).docx ( 30,93 KB )docx icon
 28. Ogłoszenie o zmianie / przedłużenie terminu składania ofert z dnia 15.12.2018 r.pdf ( 83,71 KB )pdf icon
 29. Wyjaśnienia treści SIWZ / zmiana treści SIWZ/ Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 15.12.2018 r.pdf ( 220,1 KB )pdf icon
 30. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy po zmianach 15.12.2018 r.docx ( 30,93 KB )docx icon
 31. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 02.01.2019 r.pdf ( 78,13 KB )pdf icon
 32. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf ( 588,42 KB )pdf icon
 33. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf ( 667,47 KB )pdf icon
 34. ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT ORAZ O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf ( 119,29 KB )pdf icon