Roboty podczyszczeniowe w Gdańsku
Data publikacji: 2018-10-16
Data publikacji wyników postępowania: 2019-01-08

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą”, uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył bowiem kwotę 660 000,00 zł brutto, natomiast cena tej oferty to 1 208 500,00 zł, a Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.