Dostawa dwóch szybkich jednostek kontrolno – inspekcyjnych dla kapitanatów portów
Data publikacji: 2018-10-10
Data publikacji wyników postępowania: 2019-01-18

W wyniku zakończenia procesu badania i oceny oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa dwóch szybkich jednostek kontrolno – inspekcyjnych dla kapitanatów portów”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:
Techno Marine Sp. z o. o.
ul. Daleka 103
82-200 Malbork
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986) zwanej dalej „ustawą PZP”., Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: „Cena brutto (C) – 60%”; „Gwarancja (G) – 20 %”; „Termin wykonania (T) – 20%”. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w ramach wskazanych powyżej kryteriów, łącznie najwyższą, (maksymalną) liczbę punktów.