„Usługa lodołamania na torach podejściowych do Portów: Gdańsk, Gdynia, Hel i Władysławowo"
Data publikacji: 2018-10-04
Data publikacji wyników postępowania: 2018-10-23

I. Zamawiający informuję, że działając na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia, tj. oferty firmy :
„WUŻ” Port and Maritime Services LTD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4,
80-524 Gdańsk

II. Zamawiający informuję, że działając na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) unieważnił przedmiotowe postępowanie, w zakresie części II, III oraz IV zamówienia, w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.