Pozyskanie danych dla morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni na potrzeby monitoringu.
Data publikacji: 2018-10-04
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-20

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw.
w trybie przetargu nieograniczonego:
I. w zakresie części I zamówienia - ,,Wykonanie monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz fotoplanu.”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył:
OPEGIEKA Sp. z o.o.,
Aleja Tysiąclecia 11,
82-300 Elbląg,
II. w zakresie części II zamówienia – „Wyznaczenie profili poprzecznych brzegu morskiego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył:
OPEGIEKA Sp. z o.o.,
Aleja Tysiąclecia 11,
82-300 Elbląg

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 617694-N-2018 z dnia 04.10.2018 roku .pdf ( 93,75 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .pdf ( 1,35 MB )pdf icon
 3. Załacznik nr 1 A do SIWZ - Formularz cenowy dla I części zamówienia.docx ( 17,88 KB )docx icon
 4. Załacznik nr 1 B do SIWZ - Formularz cenowy dla II części zamówienia.docx ( 18,09 KB )docx icon
 5. Załacznik nr 2 A do SIWZ - Oświadczenie o braku podstraw do wylkuczenia i spełanianiu warunków udziału w postępowaniu - częśc I zamówienia .docx ( 19,31 KB )docx icon
 6. Załacznik nr 2 B do SIWZ - Oświadczenie o braku podstraw do wylkuczenia i spełanianiu warunków udziału w postępowaniu - częśc II zamówienia .docx ( 17,26 KB )docx icon
 7. Załacznik nr 3A do SIWZ - Wzór umowy w soprawie zamówienia- część I zamówienia.pdf ( 1,05 MB )pdf icon
 8. Załacznik nr 3B do SIWZ - Wzór umowy w soprawie zamówienia- część II zamówienia.pdf ( 1,07 MB )pdf icon
 9. Załacznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf ( 316,65 KB )pdf icon
 10. Załacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależnosci/ braku przynależności do grupy kapitałowej.docx ( 14,11 KB )docx icon
 11. Załacznik nr 6 do SIWZ - Informacja dot. RODO.docx ( 15,43 KB )docx icon
 12. Zmiana ogłoszenia z dnia 10.10.2018 r. - przedłużenie terminu składania ofert.pdf ( 25,76 KB )pdf icon
 13. Zmiana SIWZ z dnia 10.10.2018 r. - przedłużenie terminu składania ofert.pdf ( 380,76 KB )pdf icon
 14. Zmiana SIWZ / Wyjasnienia SIwz( pyt. 1-16)/ Przesunięcie terminu otwarcia ofert z dnia 15.10.2018.pdf ( 3,76 MB )pdf icon
 15. Załacznik nr 4 do SIWZ - rys. nr 1.pdf ( 242,07 KB )pdf icon
 16. Załacznik nr 4 do SIWZ - rys. nr 2.pdf ( 118,79 KB )pdf icon
 17. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT .pdf ( 40,51 KB )pdf icon
 18. Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf ( 63,1 KB )pdf icon
 19. Zawiadomienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej.pdf ( 20,27 KB )pdf icon