Dostawa fabrycznie nowych urządzeń telekomunikacyjnych, żarówek oraz lamp nawigacyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2018-09-27
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-02

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę:
Pronaw Sp. z o. o.
ul. Łozy 21
80-516 Gdańsk
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Termin płatności (T) – 20%; Termin realizacji zamówienia (TZ) – 20%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.