Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do ustalenia linii brzegu morskiego z zgodnie z ustawą Prawo Wodne w drodze decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w rejonie Mierzei Helskiej w Gminie Władysławowo. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji o ustaleniu linii brzegu, w szczególności mapy z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami morskimi od gruntów przyległych. Zakres przedmiotu zamówienia został określony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do ustalenia linii brzegu morskiego z zgodnie z ustawą Prawo Wodne w drodze decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w rejonie Mierzei Helskiej w Gminie Władysławowo. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji o ustaleniu linii brzegu, w szczególności mapy z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami morskimi od gruntów przyległych. Zakres przedmiotu zamówienia został określony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
Data publikacji: 2018-09-24
Data publikacji wyników postępowania: 2018-10-08

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne POMIAR Rafał Lisakowski , ul. Starowiejska 5, 84-120 Władysławowo – 80,00 pkt. w tym:
- cena: 80,00 pkt. ( 13 000,00 netto, 13 000,00 brutto )
- doświadczenie i potencjał techniczny : 0 pkt. (brak usług geodezyjnych na rzecz Administracji Morskiej)