Roczna kontrola obiektów hydrotechnicznych wraz z dokumentacją pokontrolną
Data publikacji: 2018-09-20
Data publikacji wyników postępowania: 2018-10-22

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 5 złożonej przez Wykonawcę:
PROJEKTOWANIE
I NADZORY
mgr inż. Jan Kłosowski
ul. Myśliwska 73C/7
80-283 Gdańsk
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Termin wykonania (T) – 40%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.