Roboty podczyszczeniowe w Gdańsku.
Data publikacji: 2018-08-14
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-26

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., gdyż cena oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie tej kwoty.