Usługa lodołamania na torach podejściowych do Portów: Gdańsk, Gdynia, Hel i Władysławowo.
Data publikacji: 2018-08-13
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-23

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję,
że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Uzasadnienie faktyczne:
W ramach przedmiotowego postępowania, w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 23.08.2018 r. do godziny 09:45, nie wpłynęła żadna oferta.