Nazwa procedury:
Certyfikaty bunkrowe
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 Kodeks Morski (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2175 ze zmianami)
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
Zgodne z art 35 k.p.a.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery (FSC)
pokój 26. tel. 58 355 33 11
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery (FSC)

81-338 Gdynia
ul. Chrzanowskiego 10
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi. (Dz.U. Nr. 122 poz. 1012)