Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Budowy) przy realizacji Umowy pt.„Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku magazynu paliw i smarów, budynku warsztatu elektrycznego, budynku magazynowo – warsztatowego oraz części budynku głównego”.

Data publikacji: 2018-08-09
Data publikacji wyników postępowania: 2018-11-15

W dniu 21.12.2018 r. w wyniku ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ALFA Przemysław Marszałkowski ul. Głogowa 9 80-297 Banino.


Uprzejmie informuję, że w dniu 27.11.2018 r. Zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 15.11.2018 r.


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ALFA
Przemysław Marszałkowski
ul. Głogowa 9
80-297 Banino


Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 601690-N-2018.pdf ( 98,53 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf ( 2,02 MB )pdf icon
 3. Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (wersja edytowalna- do wypełnienia przez Wykonawcę).docx ( 24,82 KB )docx icon
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx ( 19,67 KB )docx icon
 5. Załacznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia.pdf ( 1,4 MB )pdf icon
 6. Załacznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf ( 1,26 MB )pdf icon
 7. Załacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależnosci lub braku przynależnosći do grupy kapitałowej.docx ( 13,97 KB )docx icon
 8. Załacznik nr 6 do SIWZ - Informacja dotyczaca Rodo.docx ( 15,52 KB )docx icon
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.08.2018 BZP nr 500202101-N-2018 r. Przesunięcie terminu skaładania ofert..pdf ( 38,93 KB )pdf icon
 10. Zmiana tresci SIWZ. Przesunięcie terminu skaładania ofert..pdf ( 584,26 KB )pdf icon
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.09.2018 roku nr 500211884-N-2018.pdf ( 38,58 KB )pdf icon
 12. Zmiana SIWZ/ Przedłuzenie terminu otwarcia ofert/Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf ( 398,64 KB )pdf icon
 13. Decyzja nr 298/2017/OA.pdf ( 396,67 KB )pdf icon
 14. Załacznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 04.09.2018 roku - Opis Przedmiotu zamówienia .pdf ( 1,26 MB )pdf icon
 15. Załacznik nr 3 do SIWZ po zmianach z dnia 04.09.2018 roku.pdf ( 1,41 MB )pdf icon
 16. Załacznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 04.09.2018 roku.docx ( 24,38 KB )docx icon
 17. Informacja z otwarcia ofert z dnia.pdf ( 70,4 KB )pdf icon
 18. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf ( 44,48 KB )pdf icon
 19. Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru najkorzystkiejszej oferty.pdf ( 19,77 KB )pdf icon
 20. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.12.2018 r.pdf ( 49,69 KB )pdf icon