Nazwa procedury:
Nadzór rynku wyposażenia statków i rekreacyjnych jednostek pływających
Wymagane dokumenty:
Brak
Opłaty administracyjne:
Brak
Opłata skarbowa:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
w trybie art. 35 k.p.a.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Aleksandra Czech - pokój nr 63
tel. (58) 355 33 32
e-mail: aleksandra.czech@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2169 ze zmianami);
2. ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 2019 poz 544 ze zmianami);
3. ustawa z dnia 2grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (t.j. Dz.U. 2019, poz. 955);
4. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/11701 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenie morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze UE 2019/1397 ( Dz. UE L 264 z 12.08.2020); - tekst rozporządzenia w zakładce formularze
5. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/414 z dnia 9 stycznia 2018 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE odnośnie do wskazania określonych elementów wyposażenia morskiego, w przypadku których można korzystać z oznakowania elektronicznego
6. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807)
Inne informacje:
Wykaz jednostek notyfikowanych uprawnionych do przeprowadzania certyfikacji rekreacyjnych jednostek pływających przedstawia poniższy link:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=153461

Wykaz jednostek notyfikowanych uprawnionych do przeprowadzania certyfikacji wyposażenia morskiego przedstawia poniższy link:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.pdf&drc_refe_id=17&type_dir=smp&refe_cd=96/98/EC&drc_desc_v2=96/98/EC Marine Equipment&requesttimeout=900