Nazwa procedury:
Uznawanie i nadzorowanie ośrodków szkolących nurków zawodowych
Wymagane dokumenty:
Wniosek ośrodka o przeprowadzenie kontroli i oceny szkoleń oraz ich uznanie powinien zawierać:
1) nazwę i adres ośrodka;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON;
3) określenie rodzaju szkoleń, o których uznanie ubiega się ośrodek.

Do wniosku należy dołączyć:
1) szczegółowe programy szkoleń, o których uznanie ubiega się ośrodek;
2) imienny wykaz wykładowców i instruktorów, z wyszczególnieniem tematyki prowadzonych przez nich zajęć lub ćwiczeń, posiadanego wykształcenia i dyplomu upoważniającego do wykonywania prac podwodnych, okresu praktyki zawodowej oraz dokumentów potwierdzających ukończenie przeszkolenia z zakresu metodyki prowadzenia zajęć;
3) wykaz wyposażenia bazy prac podwodnych ośrodka;
4) kopię certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu prac podwodnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

Ośrodek, który ubiega się ponownie o uznanie szkoleń, dołącza do wniosku tylko te dokumenty, które potwierdzają zmiany stanu faktycznego lub prawnego w stosunku do ostatnio składanego wniosku o uznanie szkoleń.

Ośrodek może do wniosku dołączyć kopie rekomendacji instytucji, stowarzyszeń lub osób fizycznych dotyczące prowadzonych szkoleń lub inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla oceny szkoleń prowadzonych przez ośrodek.
Opłaty administracyjne:
Załącznik do ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 397).
za kontrolę, ocenę i uznanie szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkoleniowy - 1350 j.t.
za rozszerzenie działalności szkoleniowej ośrodka szkoleniowego - 650 j.t.
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
w trybie art. 35 k.p.a.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Paulina Pieprzowska - biuro podawcze
tel. 58 355 33 31 lub 58 355 33 11
e-mail: fsc@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 397).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 856 ze zmianami).
Inne informacje:
Druk wniosku o dopuszczenie do egzaminu jest dostępny w Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.
Kontakt do KKN: KKN@umgdy.gov.pl, bartosz.rutkowski@umgdy.gov.pl, tel. (58) 355 34 93.