Nazwa procedury:
Zatwierdzanie planów bezpieczeństwa
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U 2020, poz. 680)
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
W trybie art. 35 k.p.a.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Wiktor Koszałkowski - biuro podawcze
tel. 58 355 33 14
e-mail: koszalkowski@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2020 poz. 680)
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U.2015, poz. 48, ze zmianami)