Nazwa procedury:
Certyfikacja i nadzór nad stacjami atestującymi sprzęt statkowy
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2020, poz. 680)
Wydanie świadectwa uznania - 1350 PLN
Potwierdzenie świadectwa uznania - 650 PLN
Rozszerzenie działalności, za każdą dodatkową usługę atestacji - 550 PLN
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
W trybie art. 35 k.p.a
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Paulina Pieprzowska - biuro podawcze
tel. 58 355 33 31
fsc@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 680)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku (Dz. U. poz. 296)