Nazwa procedury:
Certyfikacja i nadzór nad stacjami atestującymi sprzęt statkowy
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1452 ze zmianami)
Wydanie świadectwa uznania - 1350 PLN
Potwierdzenie świadectwa uznania - 650 PLN
Rozszerzenie działalności, za każdą dodatkową usługę atestacji - 550 PLN
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
W trybie art. 35 k.p.a
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Inspektorat Państwa Bandery
pokój 26
tel. 58 335 33 11
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz.1452 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku (Dz. U. poz. 296)