Nazwa procedury:
Certyfikacja armatora i statku w zakresie Systemu zarządzania bezpieczeństwem (ISM)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zgłoszenia audytu.
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1452 ze zmianami)
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
brak
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Ryszard Wróbel - biuro podawcze
tel. 58 355 33 21
e-mail: ryszard.wrobel@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
brak
Podstawa prawna:
1. rozporządzenie (WE) Nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95 (Dz.Urz. Unii Europejskiej L 64/1 4.3.2006) ze zmianami
2. ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2020, poz. 680)
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U. 2015, poz. 48)
4.rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09.01.2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego (Dz .U. 2020, poz. 153)