Informacja dotycząca zanieczyszczenia brzegu morskiego parafiną

Pracownicy naszego Urzędu podczas usuwania parafinyZanieczyszczenie brzegu na obszarze właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostało stwierdzone w niedzielę, 8 lipca br. przez służby ochrony wybrzeża. O wykrytej parafinie poinformowane zostało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Największe skupisko zanieczyszczenia stwierdzono w okolicach Lubiatowa. Pojedyncze bryły zostały zaobserwowane również na plażach w Białogórze, Dębkach oraz Władysławowie.

W dniu dzisiejszym, od wczesnych godzin porannych, we współpracy z jednostkami samorządowymi i Strażą Pożarną przystąpiono do zbierania parafiny z brzegu morskiego. Substancja ta nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzi i środowiska.

Akcję prawdopodobnie uda się zakończyć jeszcze dzisiaj.

Urząd Morski w Gdyni informuje, że prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśniające zakłada, że jedną z możliwych przyczyn powstania zanieczyszczenia mógł być zrzut ze zbiorników ładunkowych statku i pod tym kątem zbierane i analizowane są wszelkie dane i dostępne informacje. Jakkolwiek należy mieć na uwadze obiektywne trudności w określeniu dokładnego czasu i miejsca powstania zanieczyszczenia, jak również jednoznacznego wskazania jego źródła. Biorąc pod uwagę duże rozproszenie zanieczyszczenia  zrzut mógł być dokonany w znacznej odległości od brzegu, poza polskimi obszarami morskimi, a zanieczyszczenie mogło dryfować w toni wodnej przez wiele dni.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że mając na uwadze występowanie podobnych zdarzeń w przeszłości na obszarze Morza Bałtyckiego i Północnego z inicjatywy krajów dotkniętych tym problemem, w tym Polski, już jakiś czas temu rozpoczęto prace nad zmianą przepisów załącznika II Konwencji Marpol 73/78 dot. m.in. procedur mycia ładowni statków po ładunkach zestalających się. Obecnie sprawa jest rozpatrywana przez grupę ekspercką podkomitetu PPR przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Dodatkowo inspektorzy kontrolujący statki w portach będących we właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w trakcie przeprowadzanych kontroli zwracają szczególną  uwagę na gospodarkę odpadami, w szczególności pod kątem parafiny jako odpadu lub przewożonego ładunku.

Parafina na plaży w Lubiatowie

Straż Pożarna podczas usuwania parafiny

Worki z parafiną