Nazwa procedury:
Zatwierdzanie/wykreślenie nazwy statku morskiego
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Opłaty administracyjne:
Brak
Opłata skarbowa:
Od decyzji o zatwierdzeniu/wykreśleniu nazwy statku morskiego należy uiścić opłatę skarbową w wysokości - 10 zł, zgodnie z Załącznikiem (Część I., poz. 53) do ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000)
Opłaty skarbowej należy dokonać w dniu składania dokumentów w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

Bank PKO BP 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
(w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)
Termin i sposób załatwiania:
W trybie art. 35 k.p.a.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inpektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Karolina Zalach - biuro podawcze
tel. 58 355 33 26
e-mail: karolina_zalach@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2175 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietna 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego (Dz. U. Nr 118, poz. 1237)