Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki pływającej „TUCANA“ i „HYDROGRAF - 10“w 2018 roku
Data publikacji: 2018-07-03
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-27

Wyniki postępowania w zakresie części I zamówienia - UNIEWAŻNIENIE:
Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję,
że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie (w zakresie części I zamówienia)w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły dwie oferty, tj. oferta nr 1 firmy ZRUO Sp. z o.o. z siedzibą ., ul. B. Krzywoustego 1a, 81-035 Gdynia z ceną: 1.641.050,00 zł oraz oferta nr 2 firmy: P.P.U.H. „RUROSERW”, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk za cenę:1.043.022,00 zł.
Ceny obu ofert znacznie przewyższają kwotę którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia, jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część II zamówienia - - UNIEWAŻNIENIE:
Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie,
w zakresie części II zamówienia w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Uzasadnienie faktyczne:
W związku z faktem iż jednostka Hydrograf - 10 z dniem 09.12.2018 roku zostanie wycofana z eksploatacji i po dniu 09.12.2018 roku utraci dokument potwierdzający klasę PRS, dalsze prowadzenie postępowania oraz wykonanie zamówienia w celu odnowienia klasy PRS nie leży w interesie publicznym i jest bezcelowe.
Remont jednostki został wyceniony na 200.000,00 złotych. Ponoszenie tych kosztów jest nieuzasadnione i bezcelowe. Ponadto zgodnie z wprowadzonymi przez PRS nowymi przepisami dotyczącymi zabezpieczenia ppoż. należałoby wykonać oprócz opisanych podstawowych prac i czynności dla uzyskania odnowienia klasy inne nie ujęte w obecnej specyfikacji. Czynności związane z dodatkowymi pracami wymuszonymi przez zalecenia PRS podniosłoby znacznie koszt remontu dla odnowienia klasy. Jednostka po dniu 09.12.2018 roku, przygotowywana będzie do demontażu wyposażenia pomiarowego, a następnie wyceniona, a także poczynione zostaną czynności do zdjęcia jednostki ze stanu UM w Gdyni.

W związku z zaistnieniem wyżej przytoczonych istotnych zmian okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej tj. przed wszczęciem postępowania przetargowego prowadzonego pod nazwą ,,Remont dla odnowienia kIasy PRS jednostki pływającej ,,TUCANA" i ,,HYDROGRAF - 10' Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu w/w. postępowania przetargowego w zakresie części II postępowania - Remont dla odnowienia klasy PRS jednostki pływającej „HYDROGRAF -10” w 2018 roku, gdyż dalsze jego prowadzenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym i jest nieuzasadnione.