Nazwa procedury:
Rejestracja/wyrejestrowanie/zgłoszenie zmiany statku w eksploatacji/statku w budowie
Wymagane dokumenty:
Rejestracja statku w eksploatacji
1. Wniosek
2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku (np. faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny),
3. Pisemne oświadczenie budowniczego, dla statku budowanego systemem gospodarczym
4. Dokument stwierdzający pełną nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli właścicielem statku jest osoba prawna
5. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do żeglugi statkiem we własnym imieniu, jeżeli armator nie jest właścicielem statku
6. Dowód wykreślenia statku z rejestru okrętowego, rejestru PZŻ albo dowód wykreślenia statku z rejestru prowadzonego przez dyrektora innego urzędu morskiego, jeżeli statek był wpisany do któregokolwiek z wymienionych rejestrów
7. Dowód wykreślenia statku z rejestru zagranicznego, jeżeli statek był wpisany do rejestru za granicą
8. Decyzję Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o nadaniu oznaki rybackiej, w przypadku łodzi rybackich
9. Dowód wniesienia opłaty

Rejestracja statku w budowie
1. Wniosek
2. Dowód wniesienia opłaty

Zgłoszenie zmiany wpisu w rejestrze
1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający dane, które uległy zmianie i podlegają wpisowi (np. w przypadku zmiany właściciela, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny; w przypadku zmiany parametrów, dokumenty z instytucji klasyfikacyjnej itp.),
3. Dotychczasowy dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane odpisy
4. Dowód wniesienia opłaty

Wykreślenie statku z rejestru
1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający dane, które stanowią podstawę wykreślenia statku z rejestru
3. Dotychczasowy dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane jego odpisy
4. Dowód wniesienia opłaty
Opłaty administracyjne:
Opłaty za rejestrację statku w eksploatacji, rejestrację statku w budowie, zgłoszenie zmiany w rejestrze - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. Nr 102, poz. 1074)
Opłata skarbowa:
Od decyzji o wykreśleniu statku z rejestru należy uiścić opłatę skarbową w wysokości - 10 zł
Opłaty skarbowej należy dokonać w dniu składania dokumentów w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

PKO Bank Polski 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
(w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Termin i sposób załatwiania:
W trybie art. 35 k.p.a.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Karolina Zalach - biuro podawcze
tel. 58 355 33 26
e-mail: karolina_zalach@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2175 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 83, poz. 769)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. Nr 102, poz. 1074)