Modernizacja infrastruktury IT systemu AIS oraz modernizacja infrastruktury systemu MarSSIES
Data publikacji: 2018-06-21
Data publikacji wyników postępowania: 2018-10-05

W wyniku zakończenia procesu badania i oceny ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja infrastruktury IT systemu AIS oraz modernizacja infrastruktury systemu MarSSIES, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Białowieska 6b
71-010 Szczecin

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Cena ofertowa brutto (C) 60%; Okres obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi (G) 20 %; Termin dostawy (T) 20%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów w kryteriach przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.