Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000

Mapa

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś obejmuje obszary morskie, o których mowa w ustawie
o obszarach morskich, tj.:
a) wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
b) morze terytorialne,
c) morskie wody wewnętrzne.
z wyłączeniem wód portów oraz Zalewów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 3 i 4 ustawy o obszarach morskich.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19 czerwca 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 129 i 130, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronach internetowych tutejszego Urzędu:

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r.:
a) w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
lub
b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:
a) ustnie do protokołu,
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu   5 lipca 2018 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, przy ul. Piastów 45. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie pzp-sk3.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Logo PO WER