Dostawa 2 (dwóch) szybkich jednostek kontrolno – inspekcyjnych dla kapitanatów portów
Data publikacji: 2018-08-28
Data publikacji wyników postępowania: 2018-08-28

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.