Dostawa silników zaburtowych wraz z wyposażeniem
oraz demontażem istniejących silników i montażem nowych
z wyposażeniem dla potrzeb jednostek pływających
„Sonar-3” i „ Sonar-4” Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2018-06-07
Data publikacji wyników postępowania: 2018-07-09

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu na Część 2 w dniu 05.07.2018 r., dokonał wyboru jedynej złożonej oferty nr 1 przez Wykonawcę:
Inglot i Krawczyk Sp. z o. o.
ul. Chwaszczyńska 25
81-571 Gdynia
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Okres Gwarancji (G) – 20%; Termin realizacji zamówienia (T) – 20% jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu dla Części 1 , dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu dla Części 1 w dniu 09.07.2018 r. , dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
Inglot i Krawczyk Sp. z o. o.
ul. Chwaszczyńska 25
81-571 Gdynia
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Okres Gwarancji (G) – 20%; Termin realizacji zamówienia (T) – 20% jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.