Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego
Data publikacji: 2018-06-01
Data publikacji wyników postępowania: 2018-07-17

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), uprzejmie informuję,
że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie tej kwoty.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył bowiem kwotę 716 200,00 zł brutto, natomiast cena oferty nr 1 to
1 325 922,00 zł brutto, a Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.