Zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności
w niebezpieczeństwie GMDSS-PL
Data publikacji: 2018-05-29
Data publikacji wyników postępowania: 2018-09-04

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę:
WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi (G) – 20 %; Funkcjonalność (F) – 5%; System zapewniania jakości ISO 9001 (I) – 5%; Gwarantowany czas naprawy (S) – 10%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.

Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2018/S 100-227576.pdf ( 63,07 KB )pdf icon
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKNÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf ( 282,82 KB )pdf icon
 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf ( 1,24 MB )pdf icon
 4. JEDZ.pdf ( 85,04 KB )pdf icon
 5. JEDZ.xml ( 127,09 KB )xml icon
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy.pdf ( 443,95 KB )pdf icon
 7. Załącznik 5 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc ( 77,5 KB )doc icon
 8. Załączniki nr 6, 7 i 8 do SIWZ.doc ( 103 KB )doc icon
 9. Załącznik nr 9 do SIWZ - zestawienie cenowe.docx ( 577,24 KB )docx icon
 10. Informacja dot. RODO.pdf ( 53,24 KB )pdf icon
 11. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.06.2018 r. (pyt. nr 1-36).pdf ( 542,49 KB )pdf icon
 12. Załącznik 1 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 19.06.2018.pdf ( 415,19 KB )pdf icon
 13. Ogłoszenie o zmianie z dnia 21.06.2018 r .pdf ( 85,96 KB )pdf icon
 14. Zmiana treści SIWZ z dnia 21.06.2018 r. / przedłużenie terminu składania ofert.pdf ( 116,06 KB )pdf icon
 15. Ogłoszenie o zmianie z dnia 22.06.2018 r. - przedłużenie terminu .pdf ( 71,83 KB )pdf icon
 16. Informacja o terminach przeprowadzenia wizji lokalnych z dnia 22.06.2018 r..pdf ( 54,44 KB )pdf icon
 17. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.06.2018 r..pdf ( 194,36 KB )pdf icon
 18. Ogłoszenie o zmianie z dnia 05.07.2018 r..pdf ( 55,46 KB )pdf icon
 19. Wyjaśnienia treści SIWZ/Przedłużenie terminu składania ofert/Zmiana SIWZ z dnia 05.07.2018 r..pdf ( 1,14 MB )pdf icon
 20. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy po zmianie z dnia 05.07.2018 r..pdf ( 445,49 KB )pdf icon
 21. Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 05.07.2018 r..pdf ( 1,25 MB )pdf icon
 22. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy po zm z dn 05.07.2018 (do wypełnienia przez wykonawców).doc ( 153,5 KB )doc icon
 23. Wyjaśnienia treści SIWZ/Zmiana treści SIWZ z dnia 06.07.2018 r..pdf ( 312,6 KB )pdf icon
 24. Wyjaśnienia treści SIWZ/Zmiana treści SIWZ z dnia 11.07.2018 r..pdf ( 47,89 KB )pdf icon
 25. Wyjasnienia treści SIWZ/ Przedłużenie terminu składania ofert/Zmiana treści SIWZ z dnia 16.07.2018 r..pdf ( 212,12 KB )pdf icon
 26. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKNÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) po zmianie z dnia 16.07.2018.pdf ( 295,12 KB )pdf icon
 27. Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2do SIWZ - po zmianie z dnia 16.07.2018 (do wypełnienia przez Wykonawców).doc ( 179,5 KB )doc icon
 28. Ogłoszenie o zmianie z dnia 16.07.2018 r..pdf ( 69 KB )pdf icon
 29. Wyjasnienia treści SIWZ/ Przedłużenie terminu składania ofert/Zmiana treści SIWZ/Zmiana wyjasnień z dn. 16.07.2018- z dnia 16.07.2018 r..pdf ( 230,09 KB )pdf icon
 30. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKNÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - po zmianie z dnia 16.07.2018.pdf ( 297,49 KB )pdf icon
 31. Załącznik nr 2 do SIWZ - po zmianie z dnia 16.07.2018 r..doc ( 124,5 KB )doc icon
 32. Ogłoszenie o zmianie z dnia 16.07.2018 r..pdf ( 61,94 KB )pdf icon
 33. Informacja z otwarcia z 20.07.2018 r..pdf ( 44,16 KB )pdf icon
 34. Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 04.09.2018 r..pdf ( 36,77 KB )pdf icon
 35. Załącznik 2 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 05.07.2018 ( 276 MB ) zip icon