Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze.
Data publikacji: 2018-05-19
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-21

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), uprzejmie informuję, że Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy unieważnił postępowanie .
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt 7) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:
Mając na uwadze fakt, iż zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opis przedmiotu zamówienia, nie były wystarczająco jednoznaczne i precyzyjne, co nie pozwala Wykonawcom którzy złożyli oferty na w/w postępowanie przetargowe, prawidłowo oszacować „łącznej ceny ofertowej brutto” zamówienia, a także okoliczność iż wszyscy Wykonawcy w formularzu oferty podali jedynie wysokość opłat transakcyjnych za krajowe oraz zagraniczne bilety lotnicze, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.
Mają na uwadze powyższe, w związku z faktem iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.