Nazwa procedury:
Zezwolenie na przejazdy i parkowanie pojazdów mechanicznych w pasie technicznym
Wymagane dokumenty:
Wniosek / podanie.

Wniosek winien zawierać:
- termin przejazdu,
- marka i nr rejestracyjny pojazdu,
- miejsce wjazdu i wyjazdu (nr wejścia, odcinek przejazdu),
- pełne dane osobowe osoby prowadzącej pojazd.
Opłaty administracyjne:
Brak
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa od dokonanej czynności urzędowej, w wysokości 10 zł, pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, t.j., z późn. zm., Załącznik, część I, pkt 53.).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w:
a) kasie Urzędu Miasta Gdyni,
b) na rachunek Urzędu Miasta Gdyni,

Urząd Miasta Gdynia
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

NORDEA Bank Polska S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

c) kasie Urzędu Morskiego w Gdyni.
Termin i sposób załatwiania:
W terminie do 14 dni
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Ochrony Wybrzeża
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Tryb odwoławczy:
Do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie
Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 5 maja 2011 r.w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia terenów pasa technicznego [Dz.Urz. Woj. Pom. 2011.64.1443]
Inne informacje:
Z upoważnienia Dyrektora, zezwolenie wydaje Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża