Dostawa sprzętu komputerowego oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2018-05-15
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-13

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego:
1) w zakresie części I zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył:
FAXNET
Artur Gerwin
ul. Czyżewskiego 38
80-336 Gdańsk
2) w zakresie części II zamówienia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę, którą złożył:
IT-GRAMS
Arkadiusz Rojek
Marek Ruman
Ryszard Wojtoń
s. c.
ul. Budowlanych 21
80-298 Gdańsk

3 )Na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający unieważnia dokonaną w dniu
13.06.2018 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie w części dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia, tj. oferty firmy FAXNET Artur Gerwin, ul. Czyżewskiego 38, 80-336 Gdańsk. Jednocześnie informuję, że Zamawiający powtórzy czynność badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

4) Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego, po dokonaniu czynności ponownego badania i oceny ofert Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia którą złożył:
MARKOR
Marek Koryczan
ul. Feniksa 11
80-299 GdańskZałączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 557980-N-2018 z dnia 15.05.2018.pdf ( 84,22 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf ( 1,61 MB )pdf icon
 3. Załacznik nr 1A do SIWZ - Formularz oferty dla I części zamówienia- wersja edytowalna.docx ( 21,09 KB )docx icon
 4. Załacznik nr 1 B do SIWZ - Formularz cenowy dla II części zamówienia - wersja edytowalna.docx ( 20,38 KB )docx icon
 5. Załacznik nr 2 A do SIWZ - OPZ dla części I zamówienia - Specyfikacja częsci i podzespołów.pdf ( 673,09 KB )pdf icon
 6. Załacznik nr 2 B do SIWZ - OPZ dla części II zamówienia - Specyfikacja wyrobów komputerowych.pdf ( 755,51 KB )pdf icon
 7. Załacznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx ( 15,79 KB )docx icon
 8. Załacznik nr 4 A do SIWZ - Formularz cenowy dla części I zamówienia.docx ( 13,03 KB )docx icon
 9. Załacznik nr 4 B do SIWZ - Formularz cenowy dla części II zamówienia.docx ( 15,76 KB )docx icon
 10. Załacznik nr 5 A do SIWZ - Projekt umowy dla części I zamówienia.pdf ( 230,16 KB )pdf icon
 11. Załacznik nr 5 B do SIWZ - Projekt umowy dla części II zamówienia.pdf ( 230,58 KB )pdf icon
 12. Wyjaśnienia traeści SIWZ - Pytanie nr 1 .pdf ( 38,47 KB )pdf icon
 13. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.05.2018 r..pdf ( 37 KB )pdf icon
 14. Informacja z otwarcia ofert.pdf ( 60,69 KB )pdf icon
 15. Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.doc ( 29 KB )doc icon
 16. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf ( 700,59 KB )pdf icon
 17. Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia.pdf ( 21,89 KB )pdf icon
 18. Ogłoszenie o wyniku postepowania w zakresie części I zamówienia - ponowny wybór po unieważnieniu czynności wyboru.pdf ( 31,83 KB )pdf icon