Roboty podczyszczeniowe na torze podejściowym do Basenu Żeglarskiego w Gdyni
Data publikacji: 2018-05-10
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-15

Niniejszym pismem uprzejmie informuję, że wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem jedynej złożonej oferty:
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o.
ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Tolerancja bagrownicza pionowa– 40%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.