Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji o ustaleniu linii brzegu, w szczególności mapy z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami morskimi od gruntów przyległych. Zakres przedmiotu zamówienia został określony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
Data publikacji: 2018-05-09
Data publikacji wyników postępowania: 2018-05-16

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy "All-Geo" Barbara Żak ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg za kwotę 16 500,00 zł brutto.