Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Data publikacji: 2018-04-09
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-15

Niniejszym pismem uprzejmie informuję, że wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
WUPROHYD Sp. z o. o.
ul. Kopernika 78
81-456 Gdynia
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Termin wykonania – 40%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.

Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 541022-N-2018 z dnia 09.04.2018 r..pdf ( 125,27 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf ( 228,46 KB )pdf icon
 3. ZAŁĄCZNIKI do SIWZ nr 1, 2 i 5 (do wypełnienia przez wykonawców).doc ( 144 KB )doc icon
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf ( 156,65 KB )pdf icon
 5. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf ( 55,29 KB )pdf icon
 6. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Dokumentacja Projektowa.zip ( 11,84 MB )zip icon
 7. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Plany.zip ( 8,59 MB )zip icon
 8. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Przekroje.zip ( 1,96 MB )zip icon
 9. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Obliczenia kubaturowe.zip ( 389,38 KB )zip icon
 10. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - RYSUNKI 1.zip ( 15,32 MB )zip icon
 11. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -RYSUNKI 2.zip ( 12,04 MB )zip icon
 12. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Dokumentacja powykonawcza.zip ( 18,22 MB )zip icon
 13. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Decyzja środowiskowa.pdf ( 2,04 MB )pdf icon
 14. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Głowica falochronu wyspowego północnego w Gdyni.pdf ( 10,9 MB )pdf icon
 15. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Inwentaryzacja nadwodna.pdf ( 2,85 MB )pdf icon
 16. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Projekt remontu światła prawego zielonego.pdf ( 4,03 MB )pdf icon
 17. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Raport Port Gdynia pogłębienie tor akweny przebudowa nabrzeży ostateczny.pdf ( 41,73 MB )pdf icon
 18. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Zagospodarowanie terenu.pdf ( 1,39 MB )pdf icon
 19. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 500079384-N-2018 z dnia 12.04.2018 r..pdf ( 46,33 KB )pdf icon
 20. Zmiana SIWZ/Przedłużenieni terminu składania ofert z dnia 12.04.2018 r..pdf ( 43,69 KB )pdf icon
 21. Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy - po zmianie z dnia 12.04.2018 r..pdf ( 159,41 KB )pdf icon
 22. Zmiana SIWZ z dnia 16.04.2018 r..pdf ( 31,61 KB )pdf icon
 23. ZAŁĄCZNIK do SIWZ nr 1 (do wypełnienia przez wykonawców) po zmianie z dnia 16.04.2018 r..doc ( 102,5 KB )doc icon
 24. Zmiana ogłoszenia/przedłużenie terminu z dnia 20.04.2018 r.pdf ( 23,12 KB )pdf icon
 25. Zmiana treści SIWZ/przedłużenie terminu składania ofert z dnia 20.04.2018 r.pdf ( 50,54 KB )pdf icon
 26. zmieniony formularz cenowy .docx ( 17,37 KB )docx icon
 27. Informacja z otwarcia z dnia 26.04.2018 r..pdf ( 31,71 KB )pdf icon
 28. Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 15.06.2018 r..pdf ( 34,27 KB )pdf icon