Remont dla przeglądu pośredniego PRS statku s/v ZODIAK
Data publikacji: 2018-03-28
Data publikacji wyników postępowania: 2018-06-07

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:
PPUH ‘RUROSERW’
inż. Ryszard Szmit
ul. Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdańsk
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Gwarancja (G) – 30%; Termin wykonania (T) – 10%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.