Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wydzielenie działek leśnych znajdujących się w granicach nadbrzeżnego pasa technicznego na obszarze Nadleśnictwa Wejherowo na Półwyspie Helskim. Orientacyjna powierzchnia leśna podlegająca wydzieleniu wynosi ok. 62,55 ha. Średnia powierzchnia wydzielanej działki leśnej wyniesie ok. 5 ha, przy czym minimalna powierzchnia wydzielanej działki leśnej będzie większa niż 0.3 ha. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest na opracowaniu kartograficznym stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy załączonej do wniosku.Podział będzie realizowany w związku z „Planem Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026” zatwierdzonym przez Ministra Środowiska decyzją nr DL-I.611.25.2017 z dnia 23.06.2017 r. Celem podziału jest doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym i faktycznym na gruncie w odniesieniu do obszarów zalesionych wykazanych w Planie Urządzenia Lasu. Linia podziału nieruchomości na załączniku graficznym jest zgodna z granicą wydzieleń leśnych oznaczonych w Planie Urządzenia Lasu. Dokumentacja Planu Urządzenia Lasu jest dostępna do pobrania na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni (https://www.umgdy.gov.pl/?page_id=20192)
Data publikacji: 2018-03-07
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-22

W wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy "all-geo" Barbara Żak, ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg za kwotę 28 884 brutto.