Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
Data publikacji: 2018-01-26
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-02

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:
Ocean Sense
Maciej Fojcik
ul. Chopina 43/8
80-268 Gdańsk
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Raport Miesięczny (RM) – 10%; Raport Końcowy (RK) – 20%; Rękojmia (R) - 10%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.