Roboty podczyszczeniowe na Zalewie Wiślanym
Data publikacji: 2018-01-24
Data publikacji wyników postępowania: 2018-05-08

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu dla Części 1, w dniu 23.04.2018 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:
Marine Sailor s.c.
Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha, Mariusz Jabłoński
ul. Obr. Westerplatte 10A
84-360 Łeba
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Tolerancja bagrownicza pionowa (TB) – 40 %.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w/w postępowaniu dla Części 2, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 5 złożonej przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych
„INWESTMEL” Sp. z o. o.
ul. Warszawska 132
82-300 Elbląg
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Tolerancja bagrownicza pionowa (TB) – 40 %.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.

Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf ( 65,21 KB )pdf icon
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) pdf.pdf ( 334,96 KB )pdf icon
 3. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ Nr 1A i1B - Formularze cenowej dla Części 1 Ii 2 zamówienia w wersji edytowalnej.doc ( 230 KB )doc icon
 4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ w wersji pdf..pdf ( 124,81 KB )pdf icon
 5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ w wersji xml..xml ( 127,2 KB )xml icon
 6. ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ Wzór umowy.pdf ( 121,91 KB )pdf icon
 7. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 4A- OPZ DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA .zip ( 1,13 MB )zip icon
 8. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 4B- OPZ DLA CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA .zip ( 987,88 KB )zip icon
 9. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 5A i 5B- FORMULARZE CENOWE DLA CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA.doc ( 179 KB )doc icon
 10. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ/ZMIANA SIWZ/PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf ( 65,94 KB )pdf icon
 11. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 4A- OPZ DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 13.02.2018 r..zip ( 5,91 MB )zip icon
 12. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 4B- OPZ DLA CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 13.02.2018 r..zip ( 2,98 MB )zip icon
 13. SPROSTOWANIE ZMIANA SIWZ z dnia 15.02.2018 r..pdf ( 25,14 KB )pdf icon
 14. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf ( 55,18 KB )pdf icon
 15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ/ZMIANA SIWZ/PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.02.2018 r..pdf ( 609,93 KB )pdf icon
 16. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 28.02.2018 r..pdf ( 57,36 KB )pdf icon
 17. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) po zmianie z dnia 28.02.2018 r..pdf ( 394,2 KB )pdf icon
 18. ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ Wzór umowy po zmianie z dnia 28.02.2018 r..pdf ( 147,65 KB )pdf icon
 19. WYJASNIENIA TREŚCI SWIZ z dnia 15.03.2018 r..pdf ( 95,26 KB )pdf icon
 20. Informacja z otwarcia ofert .pdf ( 78,37 KB )pdf icon
 21. Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 23.04.2018 r..pdf ( 40,26 KB )pdf icon
 22. Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 08.05.2018 r..pdf ( 43,04 KB )pdf icon