Drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne

Zdjęcie ze spotkania

W dniach 6-7 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000.

W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ponad 40 osób, w tym przedstawiciele Niemiec, Dani, Szwecji, Rosji, Łotwy oraz Finlandii. Polskę reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędów morskich oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku (wykonawca projektu planu oraz prognozy).

Celem spotkania była prezentacja postępu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, a w szczególności: stopień zaawansowania procesu gromadzenia danych, prezentacja wstępnego Projektu planu (v.0), harmonogram dalszych prac nad Projektem planu oraz dyskusja nad kwestiami transgranicznymi w Projekcie Planu z udziałem gości zagranicznych.

Dziękujemy za owocną dyskusję oraz za wniesione opinie, uwagi i propozycje do projektu Planu.


The second international consultation meeting

The second international discussion meeting on the development of the Maritime Spatial Plan of Polish Sea Areas in the scale 1: 200 000 was organized in Warsaw on 6-7 November 2017 r.

Over 40 participants took part in the meeting, representing Germany, Denmark, Sweden, Russia, Latvia and Finland. Poland was represented by the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, Maritime Offices in Szczecin and Gdynia, General Directorate for Environmental Protection, Ministry of Foreign Affairs and the Maritime Institute in Gdańsk (the Polish MSP and SEA Contractor).

The meeting goal was to present the progress of the work on the Polish MSP, in particular: the stage of data collection process, presentation of the draft MSP – (version 0), timetable of further planning steps and the discussion on trans-border issues.

We would like to thank Participants for the fruitful discussion and for the given opinions, suggestions and proposals to the draft plan.

 

 

 

Logo PO WER