Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych
w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
Data publikacji: 2017-11-29
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-22

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
1. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Ocean Sense Maciej Fojcik, ul. Chopina 43/8, 80-268 Gdańsk; cena brutto 429 762,00 zł; raport miesięczny – 21 dni; raport końcowy – 20 dni; rękojmia – 24 miesiące. Wykonawca został wykluczony, a jego oferta została odrzucona.