Podczyszczenie i uzupełnienie przegłębień w Porcie Jastarnia
Data publikacji: 2017-11-21
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-18

Niniejszym pismem uprzejmie informuję, że wszczęte postępowanie na w/w zamówienie publiczne, zakończone zostało wyborem jedynej złożonej oferty:
MARINE-SAILOR s.c. Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha, Mariusz Jabłoński
ul. Obr. Westerplatte 10A
84-360 Łeba
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Termin wykonania umowy – 40%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych
w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów