Dostawa samochodów dostawczych typu VAN i KOMBI

 

Dostawa samochodów dostawczych typu VAN i KOMBI
Data publikacji: 2017-11-15
Data publikacji wyników postępowania: 2017-12-05

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu , dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
GBG Gołębiewski Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Lubichowska 141
83-200 Starogard Gdański
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Zużycie energii – 20%; Emisja CO2 – 20%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyzszą liczbę punktów.