Dostawa ciągników rolniczych

Dostawa ciągników rolniczych
Data publikacji: 2017-11-15
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-29

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu , dokonał wyboru jedynej złożonej oferty:
Roltop Sp. z o. o.
Cedry Małe, ul. Wiślana 4
83-020 Cedry Wielkie
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Dostępność serwisu – 30%; Termin dostawy – 10%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.