Usunięcie obiektów podwodnych znajdujących się na dnie Martwej Wisły w Gdańsku w ramach projektu pn. "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA"
Data publikacji: 2017-11-08
Data publikacji wyników postępowania: 2018-04-25

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje,
że w w/w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez:
Konsorcjum Firm:
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum
ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „PIROMOR” s.c.
Henryk Moroz, Daria Bilik-Spaleniak – Partner Konsorcjum
ul. Towarowa 40
83-400 Kościerzyna
Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o następujące kryteria: Łączna cena ofertowa brutto – 60%; Termin dla obiektu 32, 33 (zadanie nr 1) – 40%.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przedmiotowym postępowaniu
w przyjętych kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.