Podczyszczenie i uzupełnienie przegłębień w Porcie Jastarnia
Data publikacji: 2017-10-26
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-09

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp., gdyż cena oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie tej kwoty.