Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
Data publikacji: 2017-10-09
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-20

Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie tej kwoty.