Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego

Banner informacji o dofinansowaniu wraz z logami Infrastruktura i Środowisko i Unia Europejska
Projekt nr POIS.05.03.00-00-281/10 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dobiegły końca prace nad realizacją projektu. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie przejawiające się aktywnym udziałem w spotkaniach oraz przesyłaniem licznych uwag do opracowywanej dokumentacji.

W terminie do końca czerwca 2015r. ostateczne wersje projektów planów zostaną przekazane do Ministra Środowiska, który zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody, odpowiada za ustanowienie planów ochrony w drodze rozporządzeń. Wydanie rozporządzeń będzie poprzedzone formalnymi konsultacjami społecznymi, przeprowadzanymi przez Ministerstwo Środowiska.

W związku z powyższym przekazujemy do publicznej wiadomości treść opracowanych dokumentów:

– Program zarządzania dla rejonu Zalew Wiślany;
– Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000: PLH Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, PLB Zalew Wiślany (stan na czerwiec 2015);
– Mapy i bazę danych GIS do w/w dokumentów.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wyraża zgodę na wykorzystywanie opublikowanych materiałów po uprzednim powiadomieniu o takim zamiarze, zakresie wykorzystania i pod warunkiem przywołania źródła oraz wskazania odnośnika do strony internetowej Urzędu skąd wykorzystane dane pochodzą. Powiadomienie należy przysłać na adres Urzędu niezwłocznie.

1. Rozporządzenie w sprawie planu ochrony dla obszaru PLB 280010 Zalew Wiślany

1.1. Załączniki do rozporządzenia w sprawie planu ochrony dla obszaru PLB 280010 Zalew Wiślany

2. Rozporządzenie w sprawie planu ochrony dla obszaru PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

2.1. Załączniki do rozporządzenia dla PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

3. Program zarządzania dla rejonu Zalewu Wiślanego

3.1. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych dla obszaru PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

3.2. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych dla obszaru PLB 280010 Zalew Wiślany

3.3. Metodyki oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w rejonie Zalewu Wiślanego

3.4. Materiały kartograficzne

3.5. Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych

3.5.1. Załączniki 1-8

czerwiec 2015

*

Informacja

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi treści zapisów przygotowywanych planów ochrony dla Zatoki Puckiej, Ujścia Wisły i Zalewu Wiślanego pragniemy poinformować, że Instytut Morski, wyłoniony w przetargu Wykonawca projektu pod nazwą „Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego” złożył do Urzędu Morskiego w Gdyni propozycje zapisów projektów planów ochrony i programów zarządzania. Podlegają one obecnie analizie. Obszerność dokumentacji, szeroki zakres merytoryczno-prawny oraz potrzeba ustaleń odpowiedzialności za poszczególne działania z innymi instytucjami spowodowały, że wystąpiliśmy do CKPŚ (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) o przedłużenie terminu realizacji projektu. Planujemy obecnie, iż przedmiotowe plany zostaną przekazane Ministerstwu Środowiska do końca I kwartału 2015r. W tym samym czasie zostaną one również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska wraz z całym procesem legislacyjnym. O czasie przekazania projektu do MŚ poinformujemy wszystkich Państwa drogą mailową oraz zamieścimy informację i samą propozycję zapisów planu na naszej stronie internetowej.
Wraz z treścią ostatecznej wersji projektów planów zamieszczone zostanie również zestawienie wszystkich uwag przekazanych przez interesariuszy w okresie opracowywania projektów planów.
Dziękujemy Wszystkim, który przekazali swoje uwagi w procesie opracowywania powyższych projektów i podzielili się swoja wiedzą.

*

W związku z realizacją projektu na plany ochrony obszarów Natura 2000 zamieszczamy do publicznej wiadomości zbiorcze sprawozdania z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) dla obszarów:

– Zalew Wiślany PLB280010

– Zalew Wiślany i Mierzeja wiślana PLH280007